ඔබේ විශ්‍රාම වැටුප ඔබට ප්‍රමාණවත් ද?

ඔබ විශ්‍රාම යන දිනයට ඔබට කොපමණ මුදලක් ප්‍රමාණවත් ද?

ඔබේ තොරතුරු සම්පූර්ණ කරන්න.